Zadzwoń 22 308 80 60

Skontaktuj się!
Polityka prywatności

Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Paweł Sienkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
  Polcom Paweł Sienkowski
  z siedzibą w:
  ul. Warszawska 59/13, 05-120 Legionowo
  NIP: 5361051398
  REGON: 011868193
 2. Administrator zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  2a/ przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej „RODO”. Administrator wdrożył politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Państwa danych osobowych.
  2b/ zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  2c/ merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  2d/ przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
  2e/ przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:
  3a/ zawieranie umów z Administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego;
  3b/ obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
 4. Przetwarzając dane osobowe Klienta stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

 II. Cel, podstawy i okres przetwarzania danych w Sklepie Internetowym

 1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
  1a/ osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  1b/ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  1c/ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. II 1 polityki prywatności.
 3. Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym.
 4. Administrator może przetwarzać dane osobowe w ramach Sklepu Internetowego w następujących celach:
  4a/ Wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów. Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.
  4b/ Marketing - dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu
  4c/ Prowadzenie ksiąg podatkowych - dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej).
  4d/ Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora - dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).
  4e/ Korzystanie ze strony Sklepu Internetowego i zapewnienie jej prawidłowego działania - dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego

 III. Odbiorcy Danych w Sklepie Internetowym

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.
 3. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  3a/ przewoźnicy / spedytorzy / podmioty obsługujące magazyn i/lub proces wysyłki – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, podmiotowi obsługującemu magazyn i/lub proces wysyłki – w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.
  3b/ podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.
  3c/ dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
  3d/ dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

 IV. Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. W związku z przetwarzaniem przez Polcom Paweł Sienkowski Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:
  - prawo dostępu do danych osobowych,
  - prawo do sprostowania danych osobowych,
  - prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  - prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  - prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  - prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie,
  - prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w punkcie 9 polityki prywatności, można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.

 

V. Profilowanie w Sklepie Internetowym

 1. W ramach sklepu Internetowego dokonujemy profilowania – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. Profilowanie polega na automatycznej ocenie jakimi produktami lub usługami możesz być zainteresowany, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych przez Ciebie treściach. Dzięki temu, reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb. Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.
 2. W ramach sklepu internetowego prowadzimy działania analityczne, mające na celu zwiększenie jego intuicyjności i przystępności – w odniesieniu do Ciebie będzie miał to miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. W ramach analizy będziemy brać pod uwagę sposób, w jaki porusza się po Sklepie Internetowym – a więc np. to, ile czasu spędzasz na danej podstronie, czy w które miejsca w Sklepie Internetowym klikasz. Dzięki temu możemy dostosować układ i wygląd Sklepu Internetowego oraz zamieszczane w nim treści do potrzeb Użytkownika.

 VI. Cookies w Sklepie Internetowym

 1. Sklep internetowy korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki cookies są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfonu – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy).
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących konkretnych celach:
  - identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani (pliki Cookies niezbędne)
  - zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia (pliki Cookies niezbędne)
  - zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego (pliki Cookies niezbędne lub/i funkcjonalne/preferencyjne)
  - dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego (pliki Cookies funkcjonalne/preferencyjne)
  - prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego (pliki Cookies analityczne i wydajnościowe)
  - wyświetlania i renderowania reklam, ograniczania liczby wyświetleń reklam oraz ignorowania reklam, których Usługobiorca nie chce oglądać, mierzenia skuteczności reklam, a także personalizacji reklam, to jest badania cech zachowania osób odwiedzających Sklep Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Ireland Ltd. oraz Meta Platforms Ireland Ltd. (pliki Cookies marketingowe, reklamowe i społecznościowe).
 3. Sprawdzenie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, jakie pliki Cookies (w tym okres funkcjonowania plików Cookies oraz ich dostawca) są wysyłane w danej chwili przez stronę Sklepu Internetowego jest możliwe w następujący sposób:
  - w przeglądarce Chrome: w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie, przejdź do zakładki „Pliki cookie”;
  - w przeglądarce Firefox: w pasku adresu kliknij w ikonkę tarczy po lewej stronie, przejdź do zakładki „Dopuszczone” lub „Zablokowane”, kliknij pole „Ciasteczka śledzące między witrynami”, „Elementy śledzące serwisów społecznościowych” lub „Treści z elementami śledzącymi”;
  - w przeglądarce Internet Explorer: kliknij menu „Narzędzia”, przejdź do zakładki „Opcje internetowe”, przejdź do zakładki „Ogólne”, przejdź do zakładki „Ustawienia”, kliknij pole „Wyświetl pliki”;
  - w przeglądarce Opera: w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie, przejdź do zakładki „Pliki cookie”;
  - w przeglądarce Safari: kliknij menu „Preferencje”, przejdź do zakładki „Prywatność”, kliknij w pole „Zarządzaj danymi witryn”.
  Niezależnie od przeglądarki, za pomocą narzędzi dostępnych np. na stronie: https://www.cookiemetrix.com/ lub: https://www.cookie-checker.com/
 1. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
 2. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
 3. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Usługi te pomagają Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepu Internetowego i analizie ruchu w Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania osób odwiedzających Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
 4. W związku z możliwością korzystania przez Administratora w Sklepie Internetowym z usług reklamowych i analitycznych dostarczanych przez Google Ireland Ltd., Administrator wskazuje, że pełna informacja o zasadach przetwarzania danych osób odwiedzających Sklep Internetowy (w tym informacji zapisanych w plikach Cookies) przez Google Ireland Ltd. znajduje się w polityce prywatności usług Google dostępnej pod adresem internetowym: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

 VII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiedni postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest w siedzibie firmy lub za pomocą skrzynki mailowej polcom@polcom.pl
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl
Sklep internetowy Shoper.pl